You Only Propagate Once: Accelerating Adversarial Training via Maximal Principle

Dinghuai Zhang, Tianyuan Zhang, Yiping Lu, Zhanxing Zhu, and Bin Dong. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)