Unified Language Model Pre-training for Natural Language Understanding and Generation

Li Dong, Nan Yang, Wenhui Wang, Furu Wei, Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianfeng Gao, Ming Zhou, and Hsiao-Wuen Hon. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)