Understanding Straight-Through Estimator in Training Activation Quantized Neural Nets

Penghang Yin, Jiancheng Lyu, Shuai Zhang, Stanley Osher, Yingyong Qi, Jack Xin. ICLR 2019.  (Poster PDF)