Transferable Normalization: Towards Improving Transferability of Deep Neural Networks

Ximei Wang, Ying Jin, Mingsheng Long, Jianmin Wang, and Michael I. Jordan. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)