Transfer Learning for Sequences via Learning to Collocate

Wanyun Cui, Guangyu Zheng, Zhiqiang Shen, Sihang Jiang, Wei Wang. ICLR 2019.  (Poster PDF)