Transfer Learning for Sequences via Learning to Collocate

Wanyun Cui, Guangyu Zheng, Zhiqiang Shen, Sihang Jiang, and Wei Wang. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)