Towards a Deep and Unified Understanding of Deep Neural Models in NLP

Chaoyu Guan, Xiting Wang, Quanshi Zhang, Runjin Chen, Di He, and Xing Xie. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)