Toward Understanding the Impact of Staleness in Distributed Machine Learning

Wei Dai, Yi Zhou, Nanqing Dong, Hao Zhang, and Eric Xing. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)