Toward Understanding the Impact of Staleness in Distributed Machine Learning

Wei Dai, Yi Zhou, Nanqing Dong, Hao Zhang, Eric Xing. ICLR 2019.  (Poster PDF)