Spherical Text Embedding

Yu Meng, Jiaxin Huang, Guangyuan Wang, Chao Zhang, Honglei Zhuang, Lance Kaplan, and Jiawei Han. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)