Spatial-Aware Feature Aggregation for Image based Cross-View Geo-Localization

Yujiao Shi, Liu Liu, Xin Yu, and Hongdong Li. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)