RotatE: Knowledge Graph Embedding by Relational Rotation in Complex Space

Zhiqing Sun, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie, Jian Tang. ICLR 2019.  (Poster PDF)