Region Mutual Information Loss for Semantic Segmentation

Shuai Zhao, Yang Wang, Zheng Yang, and Deng Cai. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)