ProbGAN: Towards Probabilistic GAN with Theoretical Guarantees

Hao He, Hao Wang, Guang-He Lee, Yonglong Tian. ICLR 2019.  (Poster PDF)