ProbGAN: Towards Probabilistic GAN with Theoretical Guarantees

Hao He, Hao Wang, Guang-He Lee, and Yonglong Tian. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)