PerspectiveNet: 3D Object Detection from a Single RGB Image via Perspective Points

Siyuan Huang, Yixin Chen, Tao Yuan, Siyuan Qi, Yixin Zhu, and Song-Chun Zhu. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)