Overcoming Catastrophic Forgetting for Continual Learning via Model Adaptation

Wenpeng Hu, Zhou Lin, Bing Liu, Chongyang Tao, Zhengwei Tao, Jinwen Ma, Dongyan Zhao, and Rui Yan. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)