Optimal Control Via Neural Networks: A Convex Approach

Yize Chen, Yuanyuan Shi, Baosen Zhang. ICLR 2019.  (Poster PDF)