On the Sensitivity of Adversarial Robustness to Input Data Distributions

Gavin Weiguang Ding, Kry Yik Chau Lui, Xiaomeng Jin, Luyu Wang, Ruitong Huang. ICLR 2019.  (Poster PDF)