Noisy Dual Principal Component Pursuit

Tianyu Ding, Zhihui Zhu, Tianjiao Ding, Yunchen Yang, Daniel Robinson, Manolis Tsakiris, and Rene Vidal. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)