NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures

Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Jian Chen, Peilin Zhao, and Junzhou Huang. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)