Multivariate Triangular Quantile Maps for Novelty Detection

Jingjing Wang, Sun Sun, and Yaoliang Yu. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)