Multi-marginal Wasserstein GAN

Jiezhang Cao, Langyuan Mo, Yifan Zhang, Kui Jia, Chunhua Shen, and Mingkui Tan. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)