Multi-Agent Dual Learning

Yiren Wang, Yingce Xia, Tianyu He, Fei Tian, Tao Qin, ChengXiang Zhai, and Tie-Yan Liu. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)