Multi-Agent Dual Learning

Yiren Wang, Yingce Xia, Tianyu He, Fei Tian, Tao Qin, ChengXiang Zhai, Tie-Yan Liu. ICLR 2019.  (Poster PDF)