Meta-Weight-Net: Learning an Explicit Mapping For Sample Weighting

Jun Shu, Qi Xie, Lixuan Yi, Qian Zhao, Sanping Zhou, Zongben Xu, and Deyu Meng. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)