Memory-oriented Decoder for Light Field Salient Object Detection

Miao Zhang, Jingjing Li, JI WEI, Yongri Piao, and Huchuan Lu. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)