Lipschitz Generative Adversarial Nets

Zhiming Zhou, Jiadong Liang, Yuxuan Song, Lantao Yu, Hongwei Wang, Weinan Zhang, Yong Yu, and Zhihua Zhang. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)