LGM-Net: Learning to Generate Matching Networks for Few-Shot Learning

Huaiyu Li, Weiming Dong, Xing Mei, Chongyang Ma, Feiyue Huang, and Bao-Gang Hu. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)