Levenshtein Transformer

Jiatao Gu, Changhan Wang, and Junbo Zhao. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)