LegoNet: Efficient Convolutional Neural Networks with Lego Filters

Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Chuanjian Liu, Hanting Chen, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, and Chang Xu. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)