Learning to Self-Train for Semi-Supervised Few-Shot Classification

Xinzhe Li, Qianru Sun, Yaoyao Liu, Qin Zhou, Shibao Zheng, Tat-Seng Chua, and Bernt Schiele. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)