Learning to Propagate for Graph Meta-Learning

LU LIU, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, and Chengqi Zhang. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)