Learning to Predict Layout-to-image Conditional Convolutions for Semantic Image Synthesis

Xihui Liu, Guojun Yin, Jing Shao, Xiaogang Wang, and hongsheng Li. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)