Learning Perceptual Inference by Contrasting

Chi Zhang, Baoxiong Jia, Feng Gao, Yixin Zhu, HongJing Lu, and Song-Chun Zhu. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)