Learning from Label Proportions with Generative Adversarial Networks

Jiabin Liu, Bo Wang, Zhiquan Qi, YingJie Tian, and Yong Shi. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)