iSplit LBI: Individualized Partial Ranking with Ties via Split LBI

Qianqian Xu, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, and Yuan Yao. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)