Improving Neural Network Quantization without Retraining using Outlier Channel Splitting

Ritchie Zhao, Yuwei Hu, Jordan Dotzel, Chris De Sa, and Zhiru Zhang. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)