Imitation Learning from Observations by Minimizing Inverse Dynamics Disagreement

Chao Yang, Xiaojian Ma, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Huaping Liu, Junzhou Huang, and Chuang Gan. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)