Hierarchical Generative Modeling for Controllable Speech Synthesis

Wei-Ning Hsu, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Yuxuan Wang, Yuan Cao, Ye Jia, Zhifeng Chen, Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang. ICLR 2019.  (Poster PDF)