Graph Wavelet Neural Network

Bingbing Xu, Huawei Shen, Qi Cao, Yunqi Qiu, Xueqi Cheng. ICLR 2019.  (Poster PDF)