Graph Wavelet Neural Network

Bingbing Xu, Huawei Shen, Qi Cao, Yunqi Qiu, and Xueqi Cheng. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)