Graph U-Nets

Hongyang Gao and Shuiwang Ji. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)