Glyce: Glyph-vectors for Chinese Character Representations

Yuxian Meng, Wei Wu, Fei Wang, Xiaoya Li, Ping Nie, Fan Yin, Muyu Li, Qinghong Han, Xiaofei Sun, and Jiwei Li. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)