Glyce: Glyph-vectors for Chinese Character Representations

Yuxian Meng, Wei Wu, Fei Wang, Xiaoya Li, Ping Nie, Fan Yin, Muyu Li, Qinghong Han, Xiaofei Sun, and Jiwei Li. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)