Function Space Particle Optimization for Bayesian Neural Networks

Ziyu Wang, Tongzheng Ren, Jun Zhu, and Bo Zhang. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)