Function Space Particle Optimization for Bayesian Neural Networks

Ziyu Wang, Tongzheng Ren, Jun Zhu, Bo Zhang. ICLR 2019.  (Poster PDF)