Feature Intertwiner for Object Detection

Hongyang Li, Bo Dai, Shaoshuai Shi, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang. ICLR 2019.  (Poster PDF)