Fast Low-rank Metric Learning for Large-scale and High-dimensional Data

Han Liu, Zhizhong Han, Yu-Shen Liu, and Ming Gu. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)