Exploration via Hindsight Goal Generation

Zhizhou Ren, Kefan Dong, Yuan Zhou, Qiang Liu, and Jian Peng. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)