Equipping Experts/Bandits with Long-term Memory

Kai Zheng, Haipeng Luo, Ilias Diakonikolas, and Liwei Wang. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)