Efficient Meta Learning via Minibatch Proximal Update

Pan Zhou, Xiaotong Yuan, Huan Xu, Shuicheng Yan, and Jiashi Feng. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)