Distributed Low-rank Matrix Factorization With Exact Consensus

Zhihui Zhu, Qiuwei Li, Xinshuo Yang, Gongguo Tang, and Michael B. Wakin. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)