Disentangled Graph Convolutional Networks

Jianxin Ma, Peng Cui, Kun Kuang, Xin Wang, and Wenwu Zhu. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)