DHER: Hindsight Experience Replay for Dynamic Goals

Meng Fang, Cheng Zhou, Bei Shi, Boqing Gong, Jia Xu, Tong Zhang. ICLR 2019.  (Poster PDF)