DetNAS: Backbone Search for Object Detection

Yukang Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, GAOFENG MENG, Xinyu Xiao, and Jian Sun. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)