Demystifying Dropout

Hongchang Gao, Jian Pei, and Heng Huang. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)